Gemeente moet zonnepanelen op schooldaken promoten

HARDENBERG – Alle raadsfracties in de gemeente Hardenberg willen dat B&W schoolbesturen stimuleren om mee te doen met de Schooldakrevolutie. Dat is een door de landelijke overheid gesteund initiatief waardoor scholen onder gunstige voorwaarden zonnepanelen kunnen plaatsen en zo direct op hun energierekening kunnen besparen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar 100 miljoen euro in een fonds komt om panelen op schooldaken te subsidiëren.

Raadslid Linda Verschuur van 50Plus kwam dinsdag tijdens de raadsvergadering met de motie om B&W op te dragen de Schooldakrevolutie te promoten. De zogenoemde klimaatspijbelaars, jongeren die meedoen met een schoolstaking omdat ze vinden dat er meer moet gebeuren om de klimaatdoelstelling te halen, maken duidelijk dat er nu iets moet gebeuren. Volgens het 50Plus-raadslid zou de gemeente zich bij dit gevoel van urgentie moeten aansluiten.
Haar motie werd unaniem aangenomen.

Onterechte zorg over panelen op gemeentelijke daken

HARDENBERG – Wethouder Jan ten Kate kon dinsdag meteen flink aan de bak. B&W wilden uiting geven aan de decembermotie van de raad om de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien, maar de fracties hadden in de Stentor gelezen dat het elektriciteitsnet nieuwe stroom bijna niet meer aankan. Dat bleek maar een gedeeltelijke waarheid.

De aftrap werd gegeven door Linda Verschuur van 50+. Zij had gelezen dat er nog maar beperkte ruimte op het elektriciteitsnet is, zodat ze wilde weten wat dit betekende voor de plannen om in de omgeving van Hardenberg zonneparken aan te leggen.
De ChristenUnie vroeg zich af waarom maar op 4 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen worden gelegd. En hoe zit het met panelen op schooldaken en gebouwen van sportverenigingen? Ook bij deze partij was er angst over de geringe netcapaciteit. Het CDA wilde weten of regionale ondernemers worden ingeschakeld, de VVD vroeg aandacht voor de communicatie: de gemeente moet duidelijk maken wat de investeringen opleveren en GroenLinks vroeg zich af of de panelen wel gemaakt worden door schone bedrijven en niet door bijvoorbeeld bedrijven in Zuid-Korea die ook clusterbommen maken. Lees meer

Gemeente wil dat NAM gaswinning terugschroeft

HARDENBERG – De landelijke overheid mag wel een tandje bijzetten als het gaat om energietransitie en duurzaamheid. Dat schrijft de gemeente Hardenberg aan de Raad van State. De gemeente wil dat het besluit van de minister om tot 2033 gas te winnen in de omgeving van Hardenberg wordt aangepast.

Hardenberg wil zelf zo snel als kan stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en dan is het niet te verkopen om tegen de inwoners te zeggen, dat ze van het gas af moeten terwijl nog jarenlang gas in hun omgeving wordt gewonnen.
Eerst maar eens toestemming geven om tot eind 2025 gas te winnen, dan is er genoeg tijd om te kijken of er nieuwe inzichten zijn op het gebied van energietransitie en duurzaamheid, menen B&W.

Maar als wordt besloten om niet tot 2033 gas te winnen maar tot 2025, dan mag niet opeens extra gas worden gewonnen, schrijven B&W in hun brief aan de Raad van State: “Bij een kortere looptijd van het instemmingsbesluit, hoort ook een lager productievolume van maximaal 1.400 miljoen Nm3.”

Verder wil de gemeente dat er meer meetstations komen om grondtrillingen te meten, dat er een nulmeting wordt uitgevoerd om te kijken hoe de toestand van gebouwen nu is en dat er een onafhankelijke commissie komt die eventuele schade beoordeelt.

Idee voor zonnepark bij windpark De Veenwieken

DEDEMSVAART – Energiebedrijf Raedthuys wil een zonnepark van 20 hectare aanleggen bij het windmolenpark dat dit jaar wordt gebouwd op de grens van de gemeenten Hardenberg en Ommen, ten zuiden van Dedemsvaart.

Het idee verkeert in een pril stadium, er is nog geen vergunning aangevraagd en er loopt geen formele procedure. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf een informatiebijeenkomst op 23 januari in buurthuis Ommerkanaal.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt
De verwachte opbrengst van het zonnepark is 20 miljoen kilowattuur per jaar, een kwart van wat de gemeente Ommen gebruikt.

Het bedrijf heeft het idee om 25% van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. Dit wordt ook toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst op 23 januari in het dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

HARDENBERG – “Willen jullie zonnepanelen, dan krijgen jullie zonnepanelen.” Indachtig de woorden van oud-vakbondsman Herman Bode heeft het college van B&W van Hardenberg meteen gereageerd op de motie van de gemeenteraad om de eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Die motie werd begin december ingediend tijdens de discussie over het wel of niet aanleggen van zonneparken op landbouwgrond.

Overigens gaat de gemeente naar aanleiding van de motie meer doen dan alleen zonnepanelen aanschaffen: er worden meer ledlampen geplaatst in gemeentelijke panden om zodoende minder energie te gebruiken en er wordt gekeken waar energiezuinige installaties zoals warmte-koude opslag geplaatst kunnen worden.

In totaal gaat de gemeente de komende maanden een kleine duizend panelen plaatsen: ongeveer de helft op de gemeentewerf en de rest op het zwembad en de sporthal op de Sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan en op theater De Voorveghter. De investering hiervan bedraag ruim 400.00 euro, die naar verwachting in acht jaar wordt terugverdiend.

Hardenberg stapt naar Raad van State over gaswinning

HARDENBERG – B&W van Hardenberg stappen naar de Raad van State om de gaswinning in de gemeente aan banden te leggen. Tegen adviezen van de gemeente en de provincie in heeft het Rijk besloten de NAM extra tijd te geven om gas te winnen: niet tot 2023, zoals de raad graag wilde, maar tot 2033.

Gedeputeerde Annemieke Traag heeft eerder gezegd dat ze overweegt de rechter in te schakelen, waarna de raad B&W wilde oproepen haar hierin te steunen, maar wethouder Te Rietstap vertelde dat het college zelf naar de Raad van State gaat, met hetzelfde verhaal als Gedeputeerde Staten. De raad wil wel dat het college overlegt met Gedeputeerde Staten om samen op te trekken.

Discussie was er ook over een meetsysteem. De raad wil dat er trilmeters komen die bodemtrillingen en bodemdaling kunnen registreren. Een duur systeem, dat nu nog niet op orde is. B&W hebben hierop aangedrongen in hun zienswijze tegen het besluit van de minister om de NAM extra tijd te geven voor de gaswinning. Als straks de gang naar de Raad van State wordt gemaakt willen B&W, dat de NAM verplicht wordt dit systeem op volle sterkte te brengen.

Hardenberg krijgt zonneparken

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond groen licht gegeven voor de aanleg van zonneparken. Het betreft 7 pilotprojecten in onder meer Lutten, De Krim, Heemse, Dedemsvaart en aan de Hoogenweg. Ook het project van LC Energy op de landbouwgrond van Albert Reinders tegenover woonwijk Baalderveld, waar nogal tegen werd geprotesteerd, kan doorgaan.

Wel heeft de raad via een amendement aangegeven dat ze eerst wil weten hoe aan de randvoorwaarden wordt voldaan voordat B&W een omgevingsvergunning verstrekken.
Die randvoorwaarden zijn onder meer het betrekken van de omgeving bij de plannen en het inpassen van de zonneparken in de omgeving. Lees meer

Aanleg zonneparken zorgt voor beroering

HARDENBERG – Het college van B&W is dinsdagavond na de raadsvergadering waarschijnlijk met een vreemd gevoel naar huis gegaan. Doen ze een keer precies wat de raad wil, is het weer niet goed. En dat komt eigenlijk doordat de raadsleden een jaar geleden de consequenties van hun eigen besluit niet goed hebben overzien.

Hét onderwerp van gesprek was dinsdag het plan om als pilotproject zonneparken aan te leggen in de gemeente. Er zijn de laatste jaren veel plannen ingediend door bedrijven, particulieren en groepen dorpsbewoners en 7 van die plannen stonden deze week op de agenda. Op de meeste voorstellen was door inwoners niet gereageerd, maar het plan om een zonnepark van 13 hectare aan te leggen op de hoek Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost in Hardenberg bracht een deel van de wijk Baalderveld in beweging. Lees meer