Noabers aan de slag

Het aanbod is nog groter dan de vraag, maar het heeft tijd nodig voordat de inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek hun schroom hebben overwonnen en hun noabers om hulp durven vragen.

Zaterdag 27 mei is het project Noaberschap Bruchterveld/Ebbenbroek officieel van start gegaan. Vanuit de werkgroep Wonen en Zorg zijn buurtbewoners benaderd om te helpen met klussen. Die oproep heeft ruim 100 aanmeldingen opgeleverd, maar slechts een klein deel kon zaterdag aan de slag met het knippen van een heg, een oprit onkruidvrij maken, gras maaien en schoffelen bij een woning aan de Broekdijk, want tot nu toe hebben zich nog maar twee bewoners gemeld met een hulpvraag.

Als inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek hulp nodig hebben bij klussen en karweitjes dan kunnen ze bellen naar 06-27130333 van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur.

Kluitje in het riet voor D66

HARDENBERG – Ruim een jaar geleden, op 22 maart 2016, hebben D66 en de ChristenUnie in Hardenberg een motie ingediend om B&W te laten onderzoeken of er langs de N34 geluidsschermen geplaatst kunnen worden die energie opwekken.
Tijdens de raadsvergadering van 16 mei, toen de jaarrekening van 2016 werd besproken, vroeg D66 hoe het met dat onderzoek zat, “want we hebben daar nog niks over gehoord”, zei fractievoorzitter Jacco Rodermond.
Het enige wat hij te horen kreeg van wethouder Jannes Janssen was: “Dat levert te weinig op.”

Daar bleef het bij, terwijl een week daarvoor bekend is geworden dat Bam Infra tussen Pijnacker en Nootdorp een geluidsscherm van 480 meter lang gaat aanleggen, die op jaarbasis 30 megawattuur gaat opwekken, genoeg voor 10 huishoudens. Eind 2017 moet de geluidswal met daarin zonnecellen in glas gereed zijn.

Het is niet bekend of D66 in Hardenberg nog tekst en uitleg van wethouder Jannes Janssen wil hebben, waarom het project in Hardenberg niet uitgevoerd kan worden.

Huishoudboekje gemeente Hardenberg valt niet tegen

HARDENBERG – “Het coalitieprogramma is uitgevoerd, we hebben 12 miljoen euro bezuinigd en er staat nog wat geld op de bank voor de nieuwe raad, hoewel minder dan we vorig jaar hadden verwacht.” De Hardenberger wethouder van financiën Jannes Janssen (foto) is niet iemand die zichzelf op de borst slaat, want hij weet ook wel dat het gunstige huishoudboekje van de gemeente voor een deel wordt bepaald door zaken waar je geen invloed op hebt. Maar hij klonk woensdagmiddag bij de presentatie van de Kadernota 2018 aardig tevreden. Deels omdat B&W in zijn ogen goed met het geld van de burgers zijn omgegaan en deels omdat de gemeenteraad de bezuinigingen heeft geaccepteerd en niet heeft potverteerd en geld aan ‘allemaal leuke dingen’ heeft uitgegeven.

Er is het afgelopen jaar een beetje gewerkt aan de lastenverlichting die de raad wilde: de OZB voor niet-woningen is verlaagd en er is korting gegeven op de afvalstoffenheffing en de rioollasten. Ook komend jaar kan de heffing voor afval met een tientje naar beneden en de rioolrechten kunnen zelfs structureel met tien euro worden verlaagd.
Het huishoudboekje laat het toe dat in de begroting voor volgend jaar, de laatste van deze raadsperiode, nog wat geïnvesteerd kan worden terwijl de schuldenlast is verminderd. Tenminste, als de gemeenteraad in de junivergadering met de voorstellen akkoord gaat.

Het college wil geld uitgeven aan het versterken van de economie, want dat is nodig voor de werkgelegenheid en de groei van de gemeente. Dat gebeurt samen met de regio Zwolle en de regio Zuidoost-Drenthe. Verder wordt er geld gereserveerd voor het moderniseren van de winkelcentra in met name Hardenberg en Dedemsvaart: kleiner, moderner en toegerust voor de toekomst. Verder wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp, zodat inwoners met lagere inkomens minder kwijt zijn aan een eigen bijdrage.

Tijdens een van de voorgaande raadsvergadering heeft de raad zich sterk gemaakt voor duurzaamheid, zodat B&W geld willen uitgeven aan kansrijke duurzame energieprojecten. Bovendien geeft de gemeente het goede voorbeeld door vier jaar lang een half miljoen euro per jaar uit te geven aan zuiniger verlichting in openbare gebouwen en aan straatverlichting. “Veel geld, maar deze investering verdient zichzelf voor een deel weer terug omdat we minder geld kwijt zijn aan vervanging, reparaties en elektriciteitskosten”, vertelt Janssen.

Voor de nieuwe gemeenteraad, die in 2018 wordt gekozen, blijft zo’n 3 miljoen euro over om te investeren. Op die manier kan er ook echt politiek worden bedreven door de politieke partijen en is het niet alleen maar ‘op de winkel passen’. Bovendien kunnen er nog incidentele meevallers komen zoals meer industriegrond verkopen dan was gedacht of meer woningen bouwen dan waarop was gerekend. Maar daarnaast is de financiële toekomst ook onzeker omdat niet bekend is wat het Rijk doet en het is onbekend of de economische groei doorzet.

De raad bespreekt de Kadernota eerst op 6 juni, waarna dinsdag 20 juni een besluit wordt genomen.

Asbest van schooldak

De voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart moet uiterlijk over 5 jaar een nieuw dak hebben. Voorlopig kan het pand nog een paar jaar gebruikt worden als onderkomen voor vijf woonurgenten of statushouders, maar het dak voldoet nog niet aan de asbestwetgeving en energiewetgeving.

Vóór 2024 dienen asbesthoudende daken gesaneerd te zijn en voor 2023 moeten verhuurde panden voldoen aan energielabel C. Voor Het Talent betekent dit dat uiterlijk eind 2022 het asbesthoudende dak vervangen moet zijn door een nieuw, asbestvrij dak met hogere isolatiewaarde.

B&W van Hardenberg hebben daarom besloten in eerste instantie de school 5 jaar vrij te geven voor gebruik als woning, mits de provincie Overijssel meebetaalt aan het plan. Na deze periode wordt opnieuw een afweging gemaakt op basis van de investering en de vraag naar dergelijke woningen. Het kan zijn dat de woonvergunning nog eens 5 jaar verlengd wordt.

Meer natuur in driehoek Asjeskampbrug, Twenteweg en Sumpelpad

HARDENBERG – Het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark krijgt in het najaar een nieuwe inrichting. De inwoners van Hardenberg kunnen woensdag 31 mei tijdens een inloopbijeenkomst in natuurcentrum De Koppel bekijken hoe het gebied eruit gaat zien.

Het deelgebied ligt ten zuiden van het Sumpelpad, dat is het fietspad over de stuw bij De Koppel. Dit 14 hectare groot gebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Hier wordt ook een poel aangelegd, waar met name de knoflookpad tevreden over zal zijn.

Vechtarm
In het gebied ligt een oude Vechtarm. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. In het verlengde van de oude Vechtarm wordt een ondiepe geul gegraven die aansluit op de oevers van de Vecht. Deze geul zorgt ervoor zorgt dat het water in de Vecht beter doorstroomt bij hoog water. Bij normale waterstanden staat deze geul droog.
In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden er onverharde wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg.

Woensdag 31 mei wordt het plan toegelicht in De Koppel tussen 19.00 en 20.30 uur.

Beter Wonen let op huiselijk geweld

HARDENBERG – Als een van de eerste woningcorporaties heeft Beter Wonen Vechtdal een convenant ‘Safe at Home’ ondertekend met Kadera, een organisatie tegen huiselijk geweld. De medewerkers worden in dit project getraind in het signaleren van huiselijk geweld.

Kadera is onlangs gestart met het EU-project Safe at Home. Het doel van het project is woningcorporaties bewuster maken van de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie. Medewerkers van vijftien woningcorporaties door heel Nederland worden getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De training wordt gegeven aan medewerkers die direct contact hebben met huurders.

Dat er wordt samengewerkt met woningcorporaties in de aanpak is bijzonder. Meestal wordt bij deze aanpak gedacht aan scholen, artsen of maatschappelijk werkers. Medewerkers van woningcorporaties zijn, vanwege het vele contact, minstens zo belangrijk. In de training ontvangen medewerkers kennis over het ‘begrip’ huiselijk geweld en de vele vormen daarvan. Daarnaast worden medewerkers getraind in welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer zij vermoedens van huiselijk geweld hebben.

Kortweg

Recreatiesluis – De recreatiesluis in de Vecht bij Hardenberg gaat komend weekeinde dicht. De sluis bij natuurcentrum De Koppel wordt gebruikt tijdens een grootschalige brandweeroefening en daarbij zijn watersporters niet welkom. Voor deze oefening komen 10 brandweerkorpsen uit het hele land naar Hardenberg.

Rode Kruis
– De afdelingen van het Rode Kruis in de gemeente Hardenberg zijn onlangs gefuseerd tot Rode Kruis Vechtdal. Van 18 t/m 24 juni gaan de vrijwilligers voor het eerst onder de nieuwe vlag op pad om te collecteren. Maar hiervoor heeft men nog extra helpende handen nodig. Een mailtje naar Janneke Schunselaar – jschunselaar@rodekruis.nl – wordt op prijs gesteld. De opbrengst van de collecte komt in zijn geheel ten goede aan de eigen afdeling. Het thema van deze collecteweek is: EHBO in het onderwijs. De insteek is om grootschalig EHBO-onderwijs te geven op middelbare scholen, om de kennis onder jongeren te vergroten.

Woningen – De voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart – gesloten in 2013 – wordt geschikt gemaakt voor huisvesting, nu het niet gelukt is het pand te verkopen. De gemeente wil er 5 woningen in maken voor zogenoemde woonurgenten (mensen die zeer dringend woonruimte moeten hebben) en statushouders, oftewel voormalige asielzoekers die permanent in Nederland mogen blijven. Voorlopig wordt gedacht aan een periode van 5 jaar en onder voorwaarde dat de provincie meebetaalt aan het plan.