Bedrijventerrein Broeklanden mag worden uitgebreid

HARDENBERG – Het industriegebied Broeklanden bij Hardenberg wordt uitgebreid met het gedeelte Broeklanden-zuid: 20 hectare bedrijventerrein en 19 hectare groen en waterberging. Dat is minder dan enkele jaren geleden werd gedacht, toen men nog uitging van een behoefte van netto 38 hectare. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten dat dit voorstel van B&W op 12 februari een hamerstuk wordt.

Broeklanden-zuid is het gedeelte tussen de Duitslandweg, het Overijssels kanaal, de Broekdijk en de Kuilenweg. Nu is dat nog agrarisch gebied, met daarop drie woningen. Het ter inzage leggen van het plan, eind oktober 2018, was aanleiding voor vier verenigingen van Plaatselijk Belang (Bruchterveld, Ebbenbroek, Bergentheim en Hardenbergerveld) en de buurtbusvereniging Bruchterveld-Ebbenbroek om gezamenlijk bij de gemeente aan de bel te trekken.

Zij hadden grote zorgen over de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en het formaat van de wegen. Namens deze verenigingen was Albert-Jan Altena dinsdag aanwezig om de zorgen toe te lichten. Ook raadsleden hadden nog wel wat vragen over het plan, met name over de behoefte aan kavels, het tempo waarin de kavels worden uitgegeven en het veronderstelde gebrek aan ambitie op het gebied van duurzaamheid.

Permanente weg
Wethouder Martijn Breukelman kon de inspreker voor een deel meteen geruststellen: de nieuwe ontsluitingsweg van de rotonde bij Moderna naar Bruchterveld wordt een permanente verbinding en zal niet weer gesloten kunnen worden, zoals in het ontwerpbestemmingsplan stond. Breukelman knoopte de opmerking van Altena goed in de oren dat de vernieuwde Broeklandenweg zó ruim moet worden dat vrachtwagens de bocht goed kunnen nemen en dat niet, zoals nu, het andere verkeer moet stoppen.

Wateroverlast
Om wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan wordt een retentiegebied aangelegd, waardoor de afvoer naar – uiteindelijk – de Vecht gelijkmatig verloopt, vertelde Breukelman. Hij gaf verder aan dat de lokale en regionale behoefte aan bedrijfskavels groot is. Hardenberg is de gemeente in de regio Zwolle die de afgelopen 15 jaar de meeste kavels heeft uitgegeven.
Breukelman: “Als je er zoals gebruikelijk van uitgaat dat een terrein van 20 hectare in tien jaar vol is, kom je op 2 hectare per jaar. Wij zijn nu al vergevorderd in gesprek over 4 hectare.”

Duurzaamheid
De opmerking over een gebrek aan ambitie op het gebied van duurzaamheid sprak de wethouder tegen. “We doen aan ecologie in de randstroken, met onder meer allerlei kruidenmengsels. Het gebruik maken van duurzame materialen kunnen we alleen maar stimuleren, dat geef je niet in een bestemmingsplan weer. En het gebruik van wind- en zonne-energie wordt nu al volop besproken, maar dat past niet bij het vaststellen van een bestemmingsplan.”

Voor de gemeenteraad waren de antwoorden en toezeggingen voldoende om het plan een volgende keer niet weer te bespreken, zodat het 12 februari een hamerstuk wordt.